Familie-mediation

Bij problemen in de familiesfeer loopt de communicatie meestal niet goed door emoties, onbegrip, wantrouwen en niet verwerkte relatieproblematiek. Onder begeleiding van een mediator kunnen deze emoties, onbegrip en wantrouwen worden omgezet in vertrouwen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om open te staan en te luisteren naar elkaars belangen en de werkelijke problemen, zodat kan worden gewerkt aan een oplossing.

Wat is familie-mediation?

Mediation is een manier om samen conflicten in de familiesfeer op te lossen met behulp van bemiddeling van een onafhankelijke derde, de mediator.

Iedereen kan partij zijn in een conflict, dus ook in een mediation. In familieconflicten zijn partijen echtgenoten of ex-echtgenoten, ouders of partners, meerderjarige of — in sommige gevallen — minderjarige kinderen. Als u als ouders een conflict heeft over bijvoorbeeld de vraag waar de kinderen gaan wonen of over de omgangsregeling met de kinderen, zijn uw kinderen geen partij. Zij zijn echter wel degenen over wie het gaat. De kinderen hebben daarom ook het recht betrokken te worden bij de beslissingen over bijvoorbeeld de inhoud van een ouderschapsplan. Het is in eerste instantie aan de ouders om zo goed mogelijk te luisteren naar de wensen en verlangens van de kinderen.

De mediator zal met u bespreken of en hoe hij kennis kan maken met de kinderen. In het algemeen hebben kinderen als zij er, gezien hun rijpheid, aan toe zijn recht op een gesprek met de mediator. In dit gesprek gaat het om onderwerpen als de verdeling van zorg over de kinderen en de invulling van het contact tussen ouders en kinderen. De mediator kan u ook helpen om gezamenlijk aan de kinderen te vertellen welke afspraken u heeft gemaakt.

Tijdens een mediation zit u letterlijk met elkaar om de tafel. U bespreekt samen alle aspecten en achtergronden van het conflict, en praat over de wederzijdse voorstellen om tot een oplossing te komen. U kunt in alle soorten conflicten waarvoor u ook een juridische procedure kunt aanspannen voor mediation kiezen. Denk aan conflicten over omgang met en verblijfsplaats van kinderen, alimentatie voor kinderen of partner, verdeling of verrekening,

Tijdens mediation krijgt iedereen de gelegenheid om alles uit te spreken en uit te praten. Daarna kunt u samen de oplossing zoeken. Met name in familiezaken is het vaak van groot belang dat partijen zowel tijdens als na afloop van de mediation contact met elkaar kunnen blijven houden, of althans met elkaar kunnen praten. Het is voor een goede zorgregeling en verdere opvoeding en ontplooiing van kinderen belangrijk dat na een
echtscheiding goed contact tussen de ouders blijft bestaan.

De volgende bijeenkomsten

Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen en maakt zij een afspraak voor een volgende bijeenkomst. Als alle belangen in kaart zijn gebracht, wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan een ieders belangen. Soms liggen die in de sfeer van de onderlinge communicatie, en soms zijn het meer praktische oplossingen. De mediator toetst of de gevonden oplossingen haalbaar zijn. Daarna legt zij de afspraken schriftelijk vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze vaststellingsovereenkomst kan eventueel worden bekrachtigd door de Rechtbank in een beschikking.

De kosten

Bij verwijzing via een Rechtbank zijn partijen gezamenlijk verantwoordelijk voor de betaling van de mediator. Partijen maken een afspraak over de verdeling van de kosten. In de meestal gevallen spreken partijen af dat elke partij de helft van de kosten draagt. Als u een toevoeging hebt (gefinancierde rechtsbijstand via de Raad voor Rechtsbijstand) voor uw advocaat, kunt u ook een toevoeging krijgen voor de mediator. De mediator vraagt deze voor u aan. U betaalt dan geen extra eigen bijdrage en ook niet het honorarium van de mediator.
Procedeert u zonder advocaat en hebt u recht op een toevoeging, dan vraagt de mediator die voor u aan. De eigen bijdrage komt dan voor uw rekening, maar niet het honorarium van de mediator. Heeft uw wederpartij een mediationtoevoeging en u niet, dan betaalt u de
helft van het tarief van de mediator. Voor eventuele vragen over een toevoeging kunt u naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org

Indienen echtscheidingsverzoek

De mediator kan samen met cliënten een echtscheidingsconvenant opstellen en (indien van toepassing) een ouderschapsplan maken. De mediator kan echter niet een echtscheidingsverzoek opstellen en indienen bij de Rechtbank. Dit moet gebeuren door een advocaat. Wanneer u kiest voor Kikkert Mediation heeft dit voor u het grote voordeel dat mr. Kikkert naast mediator ook advocaat en eigenaar is van Topadvocaat te Enschede. Mr. Kikkert kan dan ook na afronding van de mediation voor u het echtscheidingsverzoek opstellen en indienen bij de Rechtbank, alsmede de inschrijving van de echtscheiding verzorgen in de registers van de Burgerlijke Stand. Indien de mediation heeft plaatsgevonden bij Kikkert Mediation kan het verzoekschrift voor u worden opgesteld tegen een gereduceerd tarief. U kunt hierover nader informatie ontvangen tijdens het intakegesprek

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen bij uw conflict?

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.